<del>

Seri Videyo Sou Pratik Itil


Videyo sa yo ka itilize pandan founisè sèvis, moun ki gen enterè, ak benefisyè ap aprann sou benefis ak etap distribisyon pou vitamin A + remèd vè (SVA + RV) ak miltivitamin prenatal. Ou ka gade videyo yo sou entènèt oubyen telechaje yo epi itilize yo sou yon òdinatè, yon tablèt, yon telefòn entelijan, oubyen yon aparèy similè. Dosye ki ka telechaje yo fasil pou pataje ak lòt moun sou aplikasyon medya sosyal, tankou WhatsApp oubyen Facebook.

Bay SVA+RV: Videyo demonstrasyon yo

Videyo sa yo montre yon demonstrasyon sou fason pou bay timoun sèvis SVA + RV. Chak ti videyo montre yon aspè diferan nan livrezon sèvis pandan videyo long yo montre tout etap livrezon sèvis soti nan kòmansman rive nan finisman.

Ti videyo SVA+RV Pati 1: Edikasyon Kominotè

 

Ti videyo SVA+RV Pati 2a: Kritè kalifikasyon yo

 

Ti videyo SVA+RV Pati 2b: Bay Vitamin A

 

Ti videyo SVA+RV Pati 2c: Bay Remèd Vè

 

Ti videyo SVA+RV Pati 3: Klasman Dosye et Konsèy Lè w Fin Bay Tretman

 

Kijan pou bay timoun ki gen mwens ke 5 an SVA + RV soti nan kòmansman rive nan finisman

 

Kijan pou pratike fason pou bay SVA + RV

Li toujou enpòtan pou pratike fason pou bay vitamin A ak remèd vè anvan yon vrè distribisyon, yon kanpay oubyen yon kan. Gade videyo sa pou jwenn konsèy enpòtan sou fason pou pratike.

Kijan pou pratike fason pou bay SVA + RV

 


Ou vle aprann plis?

Tcheke plis resous ak zouti pou aprann ki disponib pou patnè yo!

Resous pou Patnè Teren yo

Fòmasyon san bi likratif ak resous monitoring pou patnè teren Vitamin Angels vitamin A, remèd vè ak pwogram prenatal.

Materyèl pou Edikasyon

Telechaje e enprime materyèl pou edikasyon vitamin A, deworming, ak vitamin prenatal yo.

Resous Pou Aprann SVA+RV

Resous pou edikasyon ak gid fòmasyon pou administre vitamin A ak remèd vè pou diminye malnitrisyon nan timoun piti.

UP